ALV: dinsdag 23 mei – 20.00 uur

Op dinsdag 23 mei a.s. nodig we alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in de kantine van Jumpteam. De vergadering is op dinsdag 23 mei en begint om 20.00 uur. Dit is al veertig jaar het moment om te horen hoe de vereniging er voor staat en je om stem te laten horen. 

Robert Losonsky_IMG_3660

Agenda ALV

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Goedkeuring notulen ALV 14 juni 2022
  3. Ingekomen stukken / Mededeling bestuur
  4. Financiën jaarrekening ‘22, kascommissie
  5. (Her)benoeming bestuursleden
  6. Begroting ’23
  7. Accomodatie
  8. Rondvraag
X