De ledenadministratie heeft de contributie-inningen over 2017 geëvalueerd. Gebleken is dat er ruimte is voor verbetering. Belangrijkste punten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen:

• Leden maken geen gebruik van het betaalverzoek. Dit leidt ertoe dat in het systeem dat we gebruiken openstaande betalingen blijven staan. Deze moeten dan handmatig gecheckt worden. Bovendien, als leden via een andere rekening – met een ander nummer – betalen dan geregistreerd staat bij de ledenadministratie, dan heeft dit tot gevolg dat onterecht herinneringen worden verstuurd. Met een vereniging van meer dan 1000 leden zijn deze extra werkzaamheden een flinke klus, terwijl dit voorkomen kan worden.
• Bij gedeeld gebruik van lockers is er vaak onduidelijk over het al dan niet (volledig) betalen van de contributie. Dit leidt ertoe dat de ledenadministratie achter het geld moet aangaan. Ook dit is veel werk.
• Leden die niet hun contributie betalen maar wel hun lockercontributie. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
• Ten slotte, onduidelijkheid over:

o bedragen die al dan niet door de leden betaald moeten worden;
o jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar bereiken en niet langer jeugdlid meer zijn;
o gezinslidmaatschappen die niet meer kloppen;
o leden die inmiddels hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Dit willen wij als vereniging voorkomen. Vooral omdat de inkomsten van het lidmaatschap en de lockers de belangrijkste bronnen van inkomsten zijn. 

Met het oog op 2018 verzoeken wij jullie om het volgende te doen:
• Controleer je gegevens in het ledengedeelte op Jumpteam.nl. Meld eventuele onjuistheden bij de ledenadministratie. Met de juiste informatie kunnen zij een correcte factuur genereren.
• Als je in 2018 geen lid meer wilt zijn van Jumpteam, dan vinden wij dat natuurlijk heel jammer! Als dit toch het geval is, verzoeken wij jullie tijdig – voor 1 december 2017 – je lidmaatschap bij de ledenadministratie op te zeggen. Stuur in dat geval een email naar leden[at]jumpteam.nl[dot] Eventuele tegoeden bij de bar zal de ledenadministratie naar je overmaken.

Algemene informatie:

De vereniging kent 3 soorten lidmaatschap:
1. Regulier lidmaatschap, voor leden van 18 jaar en ouder, met een contributie van € 65,00.
2. Jeugdlidmaatschap, voor leden van 12 tot 18 jaar, met een contributie van € 40,00. Vanaf 18 jaar krijgen jeugdleden automatisch het reguliere lidmaatschap.
3. Gezinslidmaatschap. Dit biedt leden de mogelijkheid om partner & kinderen tot 12 jaar mee te nemen naar de vereniging. Vanaf 12 jaar worden de kinderen automatisch jeugdlid. De jaarlijkse contributie voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 150,00.

De omslag van jeugd- naar regulier lid gebeurt in het contributiejaar dat een lid 18 wordt. Iedereen geboren voor 2000 is geen jeugdlid meer in 2018. Lees de regels nog eens goed na op jumpteam.nl.

Wil je in 2018 je locker behouden of krijg je er een toegewezen door de lockercommissie dan zijn hier de volgende verplichtingen aan verbonden: 

• Contributie lidmaatschap betalen voor 31 januari 2018.
• Contributie locker betalen voor 28 februari 2018.
• Voldoende locker punten/uren verzamelen.

Als je hier niet aan voldoet dan zal je locker op 1 maart ontruimd worden en aan iemand anders worden gegeven. Momenteel staan er meer dan 30 personen op de wachtlijst, dus de vereniging wil deze regels voor iedereen streng hanteren. Dit voorkomt scheve gezichten en veel aanvullend werk voor de ledenadministratie. Als bezitter van een locker ligt hier een verantwoordelijkheid voor jezelf. Want, het hebben van een locker is een voorrecht binnen de vereniging en, maakt Jumpteam uniek.

Deze regels zijn ook van toepassing als je een locker deelt. Hoe de leden het onderling regelen is jullie eigen verantwoordelijkheid en het verzoek is dit dan ook niet te beleggen bij de ledenadministratie!

Mochten jullie niet kunnen betalen zoals boven omschreven, geeft dit dan tijdig aan. Vanaf nu hebben jullie hebben 2 maanden de tijd om te sparen. Mocht dit niet lukken, laat het dan vooraf weten aan de ledenadministratie, dan kan er een regeling worden getroffen.

De ledenadministratie doet haar best om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen! Het is elk jaar weer een enorme opgave. Laten wij de ledenadministratie hierbij helpen!

Hartelijke groet,

De Penningmeester

X