Locker reglement

Locker reglement 5.0 

Versie 5.0 bijgewerkt op 24 januari 2020 

Aanleiding update reglement

Er zijn 229 lockers in de accommodatie en de lockers staan jaar rond op het strand. Dus een locker is een schaars  goed. Hierdoor is een eerlijke en transparante verdeling van de lockers noodzakelijk.  

Werken voor de club doe je zodat je wat kan bijdragen aan de vereniging, niet omdat je er iets voor terug krijgt.  Echter om tot een eerlijke verdeling van de lockers te komen ontkomt de lockercommissie er niet aan om hier een  relatie tussen te leggen. Daarom kan je een maximaal aantal uren sparen voor een locker en werk je de overige  uren omdat je enthousiast lid bent die zich graag inzet voor zijn vereniging.  

Uitgangspunten
 • Leden die reeds in het bezit zijn van een locker moeten deze kunnen behouden, mits zij aan het reglement  voldoen. 
 • Het bestuur kan leden die zich uitzonderlijk veel hebben ingezet of speciale diensten hebben verleend een  langere maximale houdbaarheid van de uren per jaar toekennen of voorrang geven op de toekenning van  een locker wanneer deze op de wachtlijst staan. 
 • Elke commissie heeft een coördinerende functie en is initiator van evenementen en activiteiten i.p.v.  uitvoerder. Hierdoor kunnen leden die zich vrijwillig per project inzetten voor de vereniging hun lockeruren  verdienen. 
 • Activiteiten vinden plaats gedurende het hele jaar onder leiding van de commissievoorzitter of een  aangewezen verantwoordelijke.  
 • Elke commissie zal communiceren welk project/activiteit gedaan kan worden waarvoor door leden  lockeruren gemaakt kunnen worden. De commissie stemt vooraf met het lid af hoeveel lockeruren per  activiteit verdiend kunnen worden.  
 • Lockeruren: er mogen 16 uur meegenomen worden naar het volgende jaar. 
 • Een locker wordt toegewezen voor maximaal 1 jaar en kan behouden worden door voldoende  werkzaamheden voor de club te verrichten waarvoor lockeruren verdiend worden. 
 • Lockers zijn uitsluitend bedoeld voor surfmateriaal. Uiteraard kan je er wat bijzetten, maar de inhoud moet  overheersend surfmateriaal zijn. Stal je geen surfmateriaal dan vervalt het recht op de locker. 
 • Deelverhuur wordt aangemoedigd, hierdoor kunnen meer leden gebruik maken van de stalling dan de 229  lockers. Deelhuurders moeten wel geregistreerd staan bij de lockercommissie. 
 • De lockerruimte is toegankelijk voor alleen de leden die een locker toegewezen hebben gekregen. 
 • Als je als lid ziet dat er onbevoegden / niet-leden in de lockerruimte bevinden dien je deze aan te spreken en  te verzoeken weg te gaan. Ook is de lockerruimte geen speelplaats voor kinderen.  
 • Het lockerreglement moet transparant zijn voor de leden en makkelijk uit te voeren door de commissies.  
 • Lockerreglement 4.0 is vervallen door goedkeuring van het lockerreglement 5.0 op de ALV van /03/2020 
 • AVG: indien je als gevolg van de wet bescherming persoonsgegevens je gegevens uit de lockeradministratie wilt laten verwijderen kan je dit doorgeven per email. Zonder registratie van uren en naam kom je echter niet in aanmerking voor een locker en kun je geen uren sparen.

 

Naast de lockers zijn er nog 2 vormen van opslag mogelijk;

1) Surfboardstalling (bedoeld voor jeugd)

2) Tijdelijke opslag van SUP’s/ Longboards/ Hydrofoils/ Surfskis

 

Lockerbeleid

Lockeruren

Met uren wordt de waarde van een lid aan de vereniging tot uitdrukking gebracht in tijd. 

 • Uren moeten verdiend zijn tussen 1 december en 30 november om in aanmerking te komen voor het  opvolgende jaar of zijn meegenomen van het voorgaande jaar 
 • Een bestuurslid krijgt elk jaar standaard 24 lockeruren per jaar toegewezen. Deze uren staan in geen enkel  geval in verhouding met de daadwerkelijke gewerkte uren (wat aanzienlijk meer is). 
 • De uren gespaard tussen 1 december en 30 november tellen op voor toekenning van een locker in het  opvolgende jaar. (B.v. gewerkt van 1-12-2019 tot 30-11-2020 is kans op locker voor 2021).  
 • Uren die na 30-11 verdiend worden tellen niet meer mee voor het toekennen van de locker voor het  aankomende jaar. 
 • Uren kunnen verdiend worden door middel van het uitvoeren van activiteiten.  
 • Aanmelden voor activiteiten doe je via de commissie waar de activiteit onder valt. Activiteiten moeten online kenbaar gemaakt worden, op een voor ieder lid toegankelijk medium, zodat iedereen op de hoogte blijft. 
 • Je kunt voor één activiteit tegelijk aangemeld staan. Zo krijgt iedereen de kans om zich op te geven voor iets  waar hij/zij goed in is en leuk vindt. 
 • Uren worden altijd goedgekeurd door een, door het bestuur goedgekeurde, verantwoordelijk commissielid,  commissievoorzitter of het bestuurslid zelf.  
 • Registratie lockeruren: De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verdienen, de registratie en de bewaking  van de gemaakte uren. De leden registreren de afgesproken gemaakte uren bij voorkeur online met de  beschikbare tool en deze worden door elk commissiehoofd gecontroleerd en tijdig goedgekeurd. De  commissievoorzitter registreert ook op papier de uren ter controle van de online ingediende uren. De uren  dienen binnen een redelijke termijn na de activiteit ingediend te zijn. 
 • De lockercommissie stuurt meerdere keren per jaar een update van het lockersaldo. Alleen commissievoorzitters en bestuursleden kunnen verdiende uren toekennen aan leden. De verdiende  uren worden (online) bijgehouden, en zijn ten alle tijden opvraagbaar bij de lockercommissie. De lockercommissie verwerkt gemaakte uren maar kan zelf geen uren toekennen buiten de eigen commissie. Het schenken van lockeruren is alleen toegestaan binnen een gezin voor hun gezinslocker of tussen  gebruikers/deelhuurders van een locker. Voor uitzonderingen is goedkeuring van de lockercommissie of  bestuur benodigd. 

 

Spelregels
 • Uren kunnen meegenomen worden naar het volgende jaar. 
 • Een bestuurslid en commissievoorzitters kunnen maximaal 24 uren meenemen. Dit is na de afschrijving  van de 8 lockeruren. Wanneer de functie beëindigd mag dat kalenderjaar nog eenmalig 24 uur naar het  volgende jaar worden mee genomen.  
 • Een lid met een locker kan maximaal 16 uur meenemen. Dit is na de afschrijving van de 8 lockeruren. 
 • Een lid zonder locker kan alle gespaarde lockeruren meenemen naar het volgende jaar.  
 • Maak je gebruik van de tijdelijke opslag, dan kun je maximaal 16 uur meenemen. Dit is na de afschrijving  van de 8 lockeruren. 
 • Het bestuur kan een uitzondering maken voor leden die uitzonderlijk werkzaamheden voor de club  hebben verricht. Dit voordeel bestaat uit een hoger maximaal mee te nemen uren naar een volgend jaar,  te weten 24 uur i.p.v. 16 uur of voorrang op de wachtlijst. 
 • Het lid die het langste op de wachtlijst staat en voldoende uren heeft komt als eerste in aanmerking voor de  beschikbare locker. De andere leden volgen op basis van plaats op de wachtlijst. Heeft het lid wat aan de  beurt is volgens de wachtlijst niet voldoende uren dan zal deze aan het einde van de wachtlijst worden  geplaatst.
 • Het onderverhuren van je locker is niet toegestaan mits het bestuur / de lockercommissie anders beslist. Deze  locker wordt beschikbaar gesteld aan de eerstvolgende op de lockerwachtlijst. 
 • Deelverhuur van de locker is wel mogelijk, de oorspronkelijke gebruiker blijft verantwoordelijk ook in geval  van schade aan de locker. Alle gebruikers dienen bekend te zijn bij de lockercommissie.  

 

Toekenning van een locker
 • Toekenning en facturatie van een locker wordt in december gedaan.  
 • In december wordt door de lockercommissie bekeken of er voldoende is gewerkt om de locker in het  aankomende jaar te behouden. 
 • Indien de locker niet behouden kan worden, dient de locker op 31 december leeg en zonder schade  opgeleverd te worden. 
 • Een locker kost 8 uur (elk jaar in te leveren bij het krijgen van een locker) 
 • Een lid huurt de locker voor de periode van 1 januari tot 31 december. Een locker wordt verhuurd per  kalenderjaar en niet per seizoen.  
 • De prijs van een locker is vast, ongeacht de datum van toekennen 
 • 120 euro voor een normale locker, 130 voor een diepere/grotere locker en 240 voor een familielocker Een locker heeft één eigenaar en kan meerdere gebruikers hebben (deelverhuur). 
 • Alle gebruikers van de locker dienen lid te zijn en de ledencontributie te hebben voldaan. 
 • Er mogen geen blijvende aanpassingen aan de structuur en het uiterlijk van de locker gedaan worden zonder  goedkeuring van de accommodatiecommissie. Uitzondering is lijmen en schroeven mits dit naar alle  redelijkheid gebeurd en te verwijderen is zonder de structuur van de locker aan te passen. 
 • Indien als gevolg van te laat betalen de locker moet worden ingeleverd nadat de locker al in gebruik is  genomen dan zal deze per direct leeg en schoon moeten worden ingeleverd. 
 • Voorkomen diefstal: de locker moet ten alle tijden afgesloten worden met een slotje, zelf aan te schaffen. 
 • Tijdens vakanties moet de locker ook afgesloten zijn met een slotje, zodat dit geen verwarring levert voor  andere leden die hopen dat er een vrij komt. 
 • Er mogen geen spullen buiten de locker worden gestald, aan de buitenzijde van de locker worden geplaatst  of uitsteken aan de zijkanten van de locker, anders dan recht naar boven. 
 • Verzekering: vraag bij je verzekering na of de inhoud van de locker onder jouw inboedelverzekering valt. 
 • Indien er onverhoopt afgebouwd moet worden (i.v.m. storm) moet je locker op aangegeven datum leeg zijn. Lockers die onder dit bevel van Hoogheemraadschap en de Gemeente Den Haag niet op tijd leeg zijn worden  door Jumpteam leeggehaald en kan Jumpteam niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of  verlies. 
 
Voorwaarden toekenning locker
 • De ledencontributie moet op tijd betaald zijn*. 
 • De lockercontributie moet op tijd betaald zijn*
 • Je bent reeds in het bezit van een locker en hebt voldoende inzet gepleegd voor de club
 • Je bent de eerstvolgende op de wachtlijst, er is een locker beschikbaar gekomen en je bent in het bezit van  minimaal 8 lockeruren
 • Er moeten tijdig voor 30 november voldoende uren verdiend zijn (minimaal 8). Let op bij een tekort van 1 uur  kom je niet in aanmerking voor (het behouden van) een locker. 
 • Bij het krijgen van een locker lever je 8 uur in. 

 

Maak je gebruik van deelverhuur van je locker, zorg dan dat er voldoende uren op de naam van de hoofdhuurder  staan voor 30 november.

* Op tijd betaald zijn, betekent voor het verstrijken de 1e herinnering hierna vervalt het recht op een locker.

Surfboardstalling 
 • Je moet jeugdlid zijn van Jumpteam (12-18 jaar) 
 • Je ouders of verzorgers hebben geen locker bij Jumpteam 
 • Je mag maximaal twee surf-boards stallen (dus geen SUP-, paddle-, kite- of windsurfboard) 
 • Je krijgt per board een stallingsplaats in de aangegeven rekken. 
 • Opgeven kan (indien plek beschikbaar) door een mail te sturen aan lockers@jumpteam.nl 

 

Tijdelijke opslag 
 • Er zijn beperkte mogelijkheden voor tijdelijke opslag van je SUP/ Longboard/ Hydrofoil/ Surfski. Vraag de locker commissie naar de mogelijkheden door een mail te sturen aan lockers@jumpteam.nl.
X