Privacy verklaring

Privacy verklaring

Jumpteam Scheveningen (“Jumpteam”) gevestigd te Den Haag, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze “Privacy verklaring” geven wij heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jumpteam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze “Privacy Verklaring”; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Gebruik van persoonsgegevens

 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u (onder andere); 
 1. lid wordt van de vereniging (de leden) 
 2. vrijwilliger wordt van de vereniging (vrijwilligers) 
 3. werknemer wordt van de vereniging (werknemers) 
 4. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven 
 5. contact met ons opneemt via het contactformulier 
 6. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement 
 7. de website bezoekt 
 1. Wij verzamelen daarbij onder andere de volgende (persoons) gegevens; 
 1. Naam 
 2. Adres 
 3. Woonplaats 
 4. Geboortedatum 
 5. Telefoonnummer 
 6. e-mail adres 
 7. Geslacht 
 8. IBAN nummer 
 9. Watersport beoefening 
 10. BSN nummer (in geval van werknemer)
 11. Kopie ID (in geval van werknemer)
 1. Wij kunnen deze gegevens onder andere gebruiken om; 
 1. Het lidmaatschap te effectueren 
 2. Contributies te innen / restitueren 
 3. Nieuwsbrieven te verzenden 
 4. Contact met u op te nemen of te onderhouden 
 5. De dienstverlening te verbeteren 
 6. Persoonlijke uitnodigingen te verzenden voor evenementen 
 7. Uitvoering van arbeidscontract (in geval van werknemer)

 

Cameratoezicht

Jumpteam verwerkt persoonsgegevens door middel van een camera, alleen na sluiting van de accommodatie, met inachtneming van de hiervoor geldende uitgangspunten. Het cameratoezicht dient ervoor om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de accommodatie; vooral vanwege beveiliging van de opgeslagen watersport-materialen. Jumpteam draagt er zorg voor dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een groter geheel aan maatregelen, zoals een beveiliging van de opslagloods, sociale controle door leden, enzovoorts. 

Jumpteam heeft een informatieplicht. Dit houdt in dat zij haar leden en andere betrokkenen openlijk informeert over het cameratoezicht, bijvoorbeeld door middel van bordjes Dit doet Jumpteam vóórdat betrokkenen het terrein dat onder cameratoezicht staat betreden, bijvoorbeeld door middel van een bordje bij de ingang van de Vereniging. Verder wordt een duidelijke vermelding op de website van Jumpteam geplaatst van het cameratoezicht.

Er is sprake van een bewaartermijn. Jumpteam bewaart camerabeelden niet langer dan noodzakelijk. Hiervoor wordt een termijn van vier weken als richtlijn aangehouden. Een langere termijn is mogelijk wanneer dit nodig is om een geconstateerd incident af te handelen. Indien de noodzaak tot het bewaren van de persoonsgegevens afwezig is, verwijdert Jumpteam de persoonsgegevens eerder dan de termijn van vier weken. 

Jumpteam voert een privacytoets uit, waarbij de belangen van de leden (en anderen die kunnen worden gefilmd) worden afgewogen tegen het belang van Jumpteam voor een bewakingscamera.

Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen via het mailadres privacy@jumpteam.nl voor onder andere; 

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 
 2. vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring; 
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; 
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Jumpteam. 

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 

Derden

Wij verstrekken (indien nodig) uw gegevens aan onder andere de volgende derden: 

 1. De Watersportbond (in geval van wedstrijdverband); 
 2. De verwerker van de leden-Informatie (formdesk); 
 3. De verwerker van de contributie-betalingen (mollie);
 4. De salarisverwerker / administratiebedrijf (boutkan partners);
 5. Het uitvoering van nieuwsbrieven (mailchimp)

Genoemde derden zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, waaronder het bijhouden van hun administratie. 

Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en deelnemers aan evenementen op onze accommodatie gebruiken voor publicatie op onze website en/of sociale media en houden ons daarbij altijd de vraag voor of deze plaatsing een gerechtvaardigd belang heeft. Plaatsing zal niet plaatsvinden (of geplaatste beelden zullen verwijderd worden) indien u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. 

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van jouw lidmaatschap. Dat betekent niet dat we deze gegevens gedurende deze periode beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. Als er geen grondslag meer bestaat om je gegevens te raadplegen, worden deze definitief uit onze systemen verwijderd. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaart Jumpteam je gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij beschermd onder US-EU Privacy Shield. 

Beveiliging

Jumpteam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@jumpteam.nl.

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat je gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, dan stelt Jumpteam je daarvan op de hoogte.

Contact en wijzigingen Privacy Verklaring

Als Jumpteam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze “Privacy Verklaring”, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@jumpteam.nl of via de contactgegevens vermeld op de website www.jumpteam.nl

Deze privacyverklaring is geldig van 1 januari 2020. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij inhoudelijke wijzigingen zullen we de leden altijd rechtstreeks informeren. 

X